${\boldsymbol {\boldsymbol b}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol b}}}$ MESONS
(including possibly non- ${\boldsymbol {\boldsymbol q}}$ ${\boldsymbol {\overline{\boldsymbol q}}}$ states)
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Upsilon}{(11020)}}$ $I^G(J^{PC})$ = $0^-(1^{- -})$ 

${{\mathit \Upsilon}{(11020)}}$ MASS   $11000 \pm4$ MeV 
${{\mathit \Upsilon}{(11020)}}$ WIDTH   $24 {}^{+8}_{-6}$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit e}^{+}}{{\mathit e}^{-}}$  $(5.4^{+1.9}_{-2.1})\times 10^{-6}$ 5500
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit \Upsilon}{(1S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  1408
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit \Upsilon}{(2S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  894
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \Upsilon}{(3S)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}$  564
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit \chi}_{{bJ}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$  $(9^{+9}_{-8})\times 10^{-3}$ 1007
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit \chi}_{{b1}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$  seen 975
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \chi}_{{b2}}{(1P)}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit \pi}^{-}}{{\mathit \pi}^{0}}$  seen 956