BOTTOM MESONS
($\mathit B$ = $\pm1$)
${{\mathit B}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit b}}}$, ${{\mathit B}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit b}}}$, ${{\overline{\mathit B}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit b}}$, ${{\mathit B}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit b}}$,
similarly for ${{\mathit B}^{*}}$'s
INSPIRE   JSON  (beta) PDGID:
S052

$\mathit V_{cb}$ and $\mathit V_{ub}$ CKM Matrix Elements

 
${\it V}_{\it cb}$ MEASUREMENTS
$\vert {\it V}_{\it cb}\vert $ ${\times }$ $\mathit F$(1) (from ${{\mathit B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit D}^{*-}}{{\mathit \ell}^{+}}{{\mathit \nu}}$ )   $0.03500 \pm0.00036$  
 
$\vert {\it V}_{\it cb}\vert $ ${\times }$ $\mathit G$(1) (from ${{\mathit B}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit D}^{-}}{{\mathit \ell}^{+}}{{\mathit \nu}}$ )   $0.04153 \pm0.00098$  
 
$\vert V_{cb}\vert $ (from ${{\mathit D}_{{s}}^{*-}}{{\mathit \mu}^{+}}{{\mathit \nu}_{{\mu}}}$ )   $0.0414 \pm0.0016$  
 
${\it V}_{\it ub}$ MEASUREMENTS
FOOTNOTES