${{\boldsymbol N}}$ BARYONS
($\boldsymbol S$ = 0, $\boldsymbol I$ = 1/2)
${{\mathit p}}$, ${{\mathit N}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$; ${{\mathit n}}$, ${{\mathit N}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\mathit d}}$
INSPIRE search

${{\boldsymbol N}{(2300)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(1/2^{+})$ 

${{\mathit N}{(2300)}}$ MASS
${{\mathit N}{(2300)}}$ WIDTH