${{\boldsymbol \Lambda}}$ BARYONS
($\boldsymbol S$ = $-1$, $\boldsymbol I$ = 0)
${{\mathit \Lambda}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\mathit s}}$
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Lambda}{(2585)}}$ Bumps $I(J^P)$ = $0(?^{?})$ 

${{\mathit \Lambda}{(2585)}}$ MASS (BUMPS)   $\approx2585$ MeV 
${{\mathit \Lambda}{(2585)}}$ WIDTH (BUMPS)
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit N}}{{\overline{\mathit K}}}$  1060