${{\boldsymbol N}}$ BARYONS
($\boldsymbol S$ = 0, $\boldsymbol I$ = 1/2)
${{\mathit p}}$, ${{\mathit N}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$; ${{\mathit n}}$, ${{\mathit N}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\mathit d}}$
INSPIRE search

${{\boldsymbol N}{(2600)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(11/2^{-})$ 

${{\mathit N}{(2600)}}$ BREIT-WIGNER MASS   $2550\text{ to }2750\text{ }(\approx2600) $ MeV 
${{\mathit N}{(2600)}}$ BREIT-WIGNER WIDTH   $500\text{ to }800\text{ }(\approx650) $ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit N}}{{\mathit \pi}}$  $3 - 8\%$ 1126