${{\boldsymbol \Omega}}$ BARYONS
($\boldsymbol S$ = $-3$, $\boldsymbol I$ = 0)
${{\mathit \Omega}^{-}}$ = ${\mathit {\mathit s}}$ ${\mathit {\mathit s}}$ ${\mathit {\mathit s}}$
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Omega}{(2380)}^{-}}$  

${{\mathit \Omega}{(2380)}^{-}}$ MASS   $\approx2380$ MeV 
${{\mathit \Omega}{(2380)}^{-}}$ WIDTH
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit \Xi}^{-}}{{\mathit \pi}^{+}}{{\mathit K}^{-}}$  650
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit \Xi}{(1530)}^{0}}{{\mathit K}^{-}}$  seen 562
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit \Xi}^{-}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}^{0}}$  430