${{\boldsymbol \Lambda}}$ BARYONS
($\boldsymbol S$ = $-1$, $\boldsymbol I$ = 0)
${{\mathit \Lambda}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\mathit s}}$
INSPIRE search

${{\boldsymbol \Lambda}{(1710)}}$ $I(J^P)$ = $0(1/2^{+})$ 

${{\mathit \Lambda}{(1710)}}$ MASS   $1713 \pm13$ MeV 
${{\mathit \Lambda}{(1710)}}$ WIDTH   $180 \pm40$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit N}}{{\overline{\mathit K}}}$  $(43\pm{4})\%$
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit \Sigma}}{{\mathit \pi}}$  $(21\pm{5})\%$
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit \Sigma}^{*}{(1385)}}{{\mathit \pi}}$ , ${\mathit P}{\mathrm -wave}$  $(20\pm{8})\%$
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit N}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ 
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit N}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ , $\mathit S$=1/2  $(5\pm{4})\%$
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit N}}{{\overline{\mathit K}}^{*}{(892)}}$ , $\mathit S$=3/2, ${\mathit P}{\mathrm -wave}$  $(10\pm{8})\%$