STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}{(1460)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(0^{-})$ 

Observed in ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$ partial-wave analysis.
${{\mathit K}{(1460)}}$ MASS
${{\mathit K}{(1460)}}$ WIDTH
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$  seen
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$  seen
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(1430)}}{{\mathit \pi}}$  seen