STRANGE MESONS
($\mathit S$ = $\pm1$, $\mathit C$ = $\mathit B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$

$I(J^P)$ = $1/2(4^{+})$ 
${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ MASS   $2048 {}^{+8}_{-9}$ MeV (S = 1.1)
 
${{\mathit K}_{{4}}^{*}{(2045)}}$ WIDTH   $199 {}^{+27}_{-19}$ MeV 
 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(9.9\pm{1.2})\%$ 960
 
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$  $(9\pm{5})\%$ 804
 
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}{{\mathit \pi}}$  $(7\pm{5})\%$ 770
 
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \rho}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(5.7\pm{3.2})\%$ 744
 
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit \omega}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(5.0\pm{3.0})\%$ 740
 
$\Gamma_{6}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(2.8\pm{1.4})\%$ 597
 
$\Gamma_{7}$ ${{\mathit \phi}}{{\mathit K}^{*}{(892)}}$  $(1.4\pm{0.7})\%$ 368
 
FOOTNOTES