STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{3}}^{*}{(1780)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(3^{-})$ 

${{\mathit K}_{{3}}^{*}{(1780)}}$ MASS   $1776 \pm7$ MeV (S = 1.1)
${{\mathit K}_{{3}}^{*}{(1780)}}$ WIDTH   $159 \pm21$ MeV (S = 1.3)
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$  $(31\pm{9})\%$ 613
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$  $(20\pm{5})\%$ 656
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(18.8\pm{1.0})\%$ 813
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \eta}}$  $(30\pm{13})\%$ 719
$\Gamma_{5}$ ${{\mathit K}_{{2}}^{*}{(1430)}}{{\mathit \pi}}$  $<16\%$ CL=95%290
    constrained fit information