STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}^{*}{(1410)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(1^{-})$ 

${{\mathit K}^{*}{(1410)}}$ MASS   $1414 \pm15$ MeV (S = 1.3)
${{\mathit K}^{*}{(1410)}}$ WIDTH   $232 \pm21$ MeV (S = 1.1)
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$  $>40\%$ CL=95%410
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(6.6\pm{1.3})\%$ 612
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$  $<7\%$ 305
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit \gamma}}{{\mathit K}^{0}}$  $<2.3\times 10^{-4}$ CL=90%619