STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}^{*}{(1680)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(1^{-})$ 

${{\mathit K}^{*}{(1680)}}$ MASS   $1718 \pm18$ MeV 
${{\mathit K}^{*}{(1680)}}$ WIDTH   $322 \pm110$ MeV (S = 4.2)
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(38.7\pm{2.5})\%$ 782
$\Gamma_{2}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \rho}}$  $(31.4^{+5.0}_{-2.1})\%$ 571
$\Gamma_{3}$ ${{\mathit K}^{*}{(892)}}{{\mathit \pi}}$  $(29.9^{+2.2}_{-5.0})\%$ 618
$\Gamma_{4}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \phi}}$  seen 387
    constrained fit information