STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{0}}^{*}{(700)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(0^{+})$ 


also known as ${{\mathit \kappa}}$; was ${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(800)}}$
Needs confirmation. See the mini-review on scalar mesons under ${{\mathit f}_{{0}}{(500)}}$ (see the index for the page number).
${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(700)}}$ T-Matrix Pole $\sqrt {s }$   $(630 - 730) − {\mit i} (260 - 340)$ MeV 
${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(700)}}$ Breit-Wigner Mass   $824 \pm30$ MeV 
${{\mathit K}_{{0}}^{*}{(700)}}$ Breit-Wigner Width   $478 \pm50$ MeV 
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit K}}{{\mathit \pi}}$  $(100 )\%$ 240