BOTTOM MESONS
($\boldsymbol B$ = $\pm1$)
${{\mathit B}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit b}}}$, ${{\mathit B}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit b}}}$, ${{\overline{\mathit B}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit b}}$, ${{\mathit B}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit b}}$,
similarly for ${{\mathit B}^{*}}$'s
INSPIRE search

$\boldsymbol V_{cb}$ and $\boldsymbol V_{ub}$ CKM Matrix Elements  

See related review:
Semileptonic ${{\mathit B}}$ Hadron Decays, Determination of V$_{cb}$ and V$_{ub}$
${\it V}_{\it cb}$ MEASUREMENTS
$\vert {\it V}_{\it cb}\vert $ ${\times }$ $\mathit F$(1) (from ${{\mathit B}^{0}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit D}^{*-}}{{\mathit \ell}^{+}}{{\mathit \nu}}$ )   $0.03561 \pm0.00043$  
$\vert {\it V}_{\it cb}\vert $ ${\times }$ $\mathit G$(1) (from ${{\mathit B}}$ $\rightarrow$ ${{\mathit D}^{-}}{{\mathit \ell}^{+}}{{\mathit \nu}}$ )   $0.04157 \pm0.00100$  
${\it V}_{\it ub}$ MEASUREMENTS