BOTTOM, STRANGE MESONS ($\boldsymbol B$ = $\pm1$, $\boldsymbol S$ = $\mp{}$1)

${{\mathit B}_{{s}}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit s}}$ ${\mathit {\overline{\mathit b}}}$, ${{\overline{\mathit B}}_{{s}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$ ${\mathit {\mathit b}}$,
similarly for ${{\mathit B}_{{s}}^{*}}$'s
${{\mathit B}_{{s}}^{0}}$
$0(0^{-})$
${{\mathit B}_{{s}}^{*}}$
$0(1^{-})$
${{\mathit X}{(5568)}^{\pm}}$
$?(?^{?})$
${{\mathit B}_{{s1}}{(5830)}^{0}}$
$0(1^{+})$
${{\mathit B}_{{s2}}^{*}{(5840)}^{0}}$
$0(2^{+})$
${{\mathit B}_{{sJ}}^{*}{(5850)}}$
$?(?^{?})$
 
   Indicates established particles.