STRANGE MESONS
($\boldsymbol S$ = $\pm1$, $\boldsymbol C$ = $\boldsymbol B$ = 0)
${{\mathit K}^{+}}$ = ${\mathit {\mathit u}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\mathit K}^{0}}$ = ${\mathit {\mathit d}}$ ${\mathit {\overline{\mathit s}}}$, ${{\overline{\mathit K}}^{0}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit d}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, ${{\mathit K}^{-}}$ = ${\mathit {\overline{\mathit u}}}$ ${\mathit {\mathit s}}$, similarly for ${{\mathit K}^{*}}$'s
INSPIRE search

${{\boldsymbol K}_{{4}}{(2500)}}$ $I(J^P)$ = $1/2(4^{-})$ 

Needs confirmation.
${{\mathit K}_{{4}}{(2500)}}$ MASS   $2490 \pm20$ MeV 
${{\mathit K}_{{4}}{(2500)}}$ WIDTH
$\Gamma_{1}$ ${{\mathit p}}{{\overline{\mathit \Lambda}}}$  702